HARP-22

گاز مبرد R22مبردی بی بو، غیرسمی و غیرقابل اشتعال است که ثبات گرمایی و شیمیایی فوق العاده ای دارد و هیچ گونه خورندگی در فلزات ایجاد نمیکند. کاربردهای اصلی این گاز در صنایع برودتی به عنوان گاز مبرد میباشد.

بسته بندی: سیلندرهای غیر قابل شارژ 13.6کیلوگرمی